diketahui :massa air = 900 gΔHm = 334 KJ/mol, ΔHv = 43,99 KJ/mol 1 = pada 260 K= 36 J/ mol, C3 = 4,2 J/g = 75,6 J/ mol, C5 = 1,85 J/ gQ2 =?

Kato

diketahui :massa air = 900 gΔHm = 334 KJ/mol, ΔHv = 43,99 KJ/mol 1 = pada 260 K= 36 J/ mol, C3 = 4,2 J/g = 75,6 J/ mol, C5 = 1,85 J/ gQ2 =?

  1. 23.400 KJ
  2. 16.700 KJ
  3. 21.000 J
  4. 2199,5 KJ
  5. = 9.250 J

Jawaban: B. 16.700 KJ.

Dilansir dari Ensiklopedia, diketahui :massa air = 900 gδhm = 334 kj/mol, δhv = 43,99 kj/mol 1 = pada 260 k= 36 j/ mol, c3 = 4,2 j/g = 75,6 j/ mol, c5 = 1,85 j/ gq2 = 16.700 kj.

Bagikan:

Tags