Titénan téks drama di handap! Demonstran (Buruan Kantor Kecamatan. Jempling. Teu sawatara ti harita ujug-ujug aya nu tingkulunu, urang lembur, bari tingkecewis. Papakéanana teu maratut (sangeunahna). Aya nu ukur maké kaos oblong, pakéan ka sawah, aya ogé nu ngan di celana sontog bari nyoréndang sarung. Kawas nu teu kaburu disalin heula.) (Diraéh dina carpon “Ada Main”, Darpan Ariawinangun, nu dimuat dina Nu Harayang Dihargaan) Sempalan drama di luhur kaasup kana bagian?

Kato

Titénan téks drama di handap! Demonstran (Buruan Kantor Kecamatan. Jempling. Teu sawatara ti harita ujug-ujug aya nu tingkulunu, urang lembur, bari tingkecewis. Papakéanana teu maratut (sangeunahna). Aya nu ukur maké kaos oblong, pakéan ka sawah, aya ogé nu ngan di celana sontog bari nyoréndang sarung. Kawas nu teu kaburu disalin heula.) (Diraéh dina carpon “Ada Main”, Darpan Ariawinangun, nu dimuat dina Nu Harayang Dihargaan) Sempalan drama di luhur kaasup kana bagian?

  1. épilog
  2. prolog
  3. candraan
  4. monolog
  5. adegan

Jawaban: B. prolog.

Dilansir dari Ensiklopedia, titénan téks drama di handap! demonstran (buruan kantor kecamatan. jempling. teu sawatara ti harita ujug-ujug aya nu tingkulunu, urang lembur, bari tingkecewis. papakéanana teu maratut (sangeunahna). aya nu ukur maké kaos oblong, pakéan ka sawah, aya ogé nu ngan di celana sontog bari nyoréndang sarung. kawas nu teu kaburu disalin heula.) (diraéh dina carpon “ada main”, darpan ariawinangun, nu dimuat dina nu harayang dihargaan) sempalan drama di luhur kaasup kana bagian prolog.

Bagikan:

Tags